GPA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1-TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi(“Sözleşme”); satıcı/hizmet sağlayıcı GPA Limited Şirketi (bundan sonra “GPA” olarak anılacaktır) ile aşağıdaki şartlarla www.globalpharmassist.com web sitesine üye olmak, mal/hizmetten faydalanmak için işbu Üyelik Sözleşmesi’ne web sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren, mal/hizmet alan tüketici(bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır.) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

GPA ve Üye, birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2-TANIMLAR

Eğitici: Hizmet veren tarafından düzenlenen organizasyonlarda eğitim veren kişiyi,

Hizmet: GPA tarafından (internet sitesi aracılığıyla, mobil ortamlarda ve/veya telefon görüşmeleri vasıtasıyla vs.) bir ücret karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen her türlü tüketici işleminin konusunu,

İçerik: www.globalpharmassist.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Sözleşme: GPA Üyelik Sözleşmesi’ni,

Taraflar: GPA ve Üyeyi,

Üye: www.globalpharmassist.com  üzerinden ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak, organizasyonlardan haberdar olmak ve eğitim içerikleri/sair konularda bilgi almak isteyen kişiyi,

Web sitesi: www.globalpharmassist.com’u  ifade eder.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI

 • İşbu sözleşmenin konusu; Üye’nin GPA’ya uzaktan iletişim yoluyla globalpharmassist.com’da belirtilen ürünün(dijital içerik) satışı, teslimi, iadesi, uyuşmazlık halleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
 • Eğitim/ürün içeriğinin kapsamını belirlemede GPA yetkilidir. Yapılan değişiklikler web sitesi üzerinden yayınlandığı an yürürlüğe girer. Web sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi GPA’na aittir.
 • Üye, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak GPA tarafından ön bilgilendirme yapıldığını taahhüt ve teyit eder.

4-HİZMET İÇERİĞİ, HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 • GPA’nın, web sitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle elektronik ticaret kapsamına dahil olan mesafeli satış işlemlerinden ibarettir.
 • GPA tarafından sunulan mal/hizmetler ücreti ödendikten sonra Üye’nin tam erişimine açılacaktır.
 • İşbu sözleşme ile Üye; üyelik şartlarını, mal/hizmet fiyatını, ödeme yöntemlerini, eğitim içeriği ile bilgilerin açıkça paylaşılmasına binaen bunu okuyup anladığını, sözleşme hükümlerini detaylı incelediğini, okuduğunu Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde hür ve açık iradesi ile onayladığını kabul eder.
 • GPA ve Alphega ile akdedilen sözleşme kapsamında; GPA, Alphega’nın hizmet verdiği eczane personellerinin yayına/içeriğe/videolara ulaşması ile ilgili herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Üye, globalpharmassist.com adresinde yer alan “KVKK Eğitim” sekmesi aracılığıyla eğitim programına, içeriğine ve fiyat bilgisine ulaşabilecektir.
 • Taraflar işbu sözleşme kapsamında verdiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt eder. Verilen bilgilerin doğru ve güncel olmamasından kaynaklı oluşan zararlardan doğru ve güncel bilgi vermeyen taraf sorumludur.
 • globalpharmassist.com’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 • Üye, hizmetlere ve üyelik işlemlerine ilişkin GPA tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, e-posta, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verir. Üye dilediği takdirde GPA tarafından yapılan elektronik iletilerle ilgili ret işlemini gerçekleştirebilir.
 • GPA mücbir hallerde işbu Üyelik Sözlesmesi’ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlarda GPA’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 • Üye, GPA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından GPA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, GPA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • Üye, web sitesini kullanırken yasal mevzuata uygun hareket etmeyi taahhüt eder.
 • Üye, Web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz.
 • Üye’nin Web sitesi üzerinde yaptığı yorumlar ve söylemler kendisini bağlamaktadır. İşbu kapsamda GPA sorumlu değildir.
 • Web sitesinin mülkiyet hakkı GPA’ya ait olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, kopyalanamaz ve değiştirilemez
 • globalpharmassist.com sitesinde yer alan ön açıklamalar, site kullanım sözleşmesi, üye sözleşmesi, gizlilik politikası ve Üye tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura; işbu sözleşmenin mütemmim cüzüdür.

5-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 • İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya GPA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlüktedir.
 • GPA, Üye’nin Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6-SÖZLEŞME TARİHİ

 • Sözleşme, Üye’nin “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” şeklinde verdiği elektronik beyan ile okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.

7-KİŞİSEL VERİ MEVZUATI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 • GPA, web sitesinin spam amaçlı yazılımlardan korunması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır.
 • GPA, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek, GPA’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde ilgili mercilere açıklayabilir.
 • Veri güvenliğini etkin sağlamak amacıyla Üye de kendi virüs koruma sistemlerini ve ek güvenlik önlemlerini alması gerekmektedir. Bu konunun suiistimali veya özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hallerinde Üye, madde 5 kapsamında değerlendirilecektir.
 • Üye’ye ait kişisel verilerin işlenmesi, aktarımı, imhası ve diğer kanuni yükümlülüklerle ilgili düzenlemeler GPA KVKK Politikası içerisinde yer almakta olup mezkur Politika işbu sözleşmenin bölünmez bir parçasıdır.

8-SON HÜKÜMLER

 • Üye’nin üyelik kaydı oluşturması, Üye’nin Gizlilik ve Üyelik Sözleşmesi’ni tamamıyla okuduğu ve içerikte yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Üye, Sözleşme metninde yer alan maddelerle ilgili şerh koymak isterse durumu yazılı olarak GPA’ya bildirmekle mükelleftir.
 • İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olup uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Üyelik Sözleşmesi, GPA tarafından web sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. GPA, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler web sitesi üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.
 • Üye, web sitesi üzerinden bir ürün/hizmet satın alması halinde, söz konusu işlem GPA ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesine ve sair tüketici sözleşmelerine tabi olacaktır.

İşbu Sözleşme’de GPA’ya ticari bilgiler şöyledir:

ADI/UNVANI: GPA Limited Şirketi

ADRES: Güzeltepe Mah. Abidindaver Sk. No:7/9 Çankaya/Ankara

EPOSTA: ibrahim@globalpharmassist.com

TEL: 0 506 337 12 60

VERGİ DAİRE VE VERGİ NUMARASI: SEĞMENLER V.D. 4110982228

https://globalpharmassist.com/wp-content/uploads/2021/10/Varlik-6-8.png
Güzeltepe Mah. Abidindaver Sk. No:7/9, Çankaya/ANKARA
+90 506 337 12 60
info@globalpharmassist.com

Bizi takip edin:

Bize Ulaşın

Copyright © GlobalPharmAssist 2022